Algemene voorwaarden Workshops


Definities

Studio Alkanna: Studio Alkanna is een eenmanszaak van Annemarie Murk-Schravesande, gevestigd te Vleuten, Sculpturentuinlaan 22, postcode 3452 RG, en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 71244387 BTW identificatie NL002029436B55

Deelnemer: Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Studio Alkanna


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Studio Alkanna afsluit.

Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Studio Alkanna.

2: Inschrijvingen

2.1 Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Studio Alkanna behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 6 en 8 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden.

3.3 Afmelding voor een workshop:

Bij afmelding tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 10 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door Studio Alkanna

4.1 Studio Alkanna is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

4.2 Studio Alkanna is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.

4.3 Studio Alkanna is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits het minimaal aantal deelnemers is behaald, dit aantal wordt per workshop aangegeven. 

5: Betaling

5. De deelnemer dient de gehele vordering binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Studio Alkanna.

6: Klachten 

6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Studio Alkanna op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid

7.1 Studio Alkanna aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Studio Alkanna is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

7.3 Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een online cursus of workshop.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Studio Alkanna toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

8.3. Wanneer deelnemer foto’s wil maken tijdens een workshop is hiervoor toestemming benodigd van alle aanwezigen. Foto’s waarop de inhoud van de workshop duidelijk zichtbaar is, mogen enkel met mate worden verspreid.


9: Overig

9.1 Studio Alkanna behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

9.4. Het is klant niet toegestaan video- of geluidopnames van langer dan 1 minuut te maken tijdens een workshop of van een online cursus. Wanneer Studio Alkanna zelf opnames maakt tijdens een workshop, zullen deze, met toestemming van klanten, op de kanalen van Studio Alkanna zijn terug te vinden.
Algemene Voorwaarden opdrachten


Artikel 1 Definities

1.1. Studio Alkanna: Studio Alkanna is een eenmanszaak van Annemarie Murk-Schravesande, gevestigd te Vleuten, Sculpturentuinlaan 22, postcode 3452 RG, en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 71244387 BTW identificatie NL002029436B55

1.2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

1.3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Studio Alkanna zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens Studio Alkanna waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Studio Alkanna in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

2.3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

2.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


Artikel 3 Offertes en aanbod

3.1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

3.2. Studio Alkanna kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.


Artikel 4 Tarieven en betalingen

4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst, danwel een geschat aantal uren x uurtarief vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, drukkosten en verzendkosten, worden apart vermeld.

4.3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet alles van de offerte geheel wordt afgenomen danwel doorlopen. Studio Alkanna komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Betaling in termijnen is niet uitgesloten, echter is Studio Alkanna gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid.

4.4. In geval er geen vast tarief is afgesproken wordt vooraf een schatting van het benodigde aantal uren gemaakt. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd. Bij verwacht overwerk wordt de klant tijdig ingelicht.

4.5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Studio Alkanna heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Studio Alkanna heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

4.6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Facturen dienen te allen tijde voldaan te zijn voor oplevering van de ontwerpen, danwel verzending van de producten.

4.7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

4.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Studio Alkanna op de klant onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5 Informatieverstrekking klant

5.1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Studio Alkanna.

5.2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Studio Alkanna zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

5.3. Klant vrijwaart Studio Alkanna voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

5.4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.


Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Studio Alkanna voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Studio Alkanna is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

6.2. De overeenkomst kan alleen na toestemming van Studio Alkanna worden overgedragen.

6.3. Doordat enkele diensten van Studio Alkanna online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.


Artikel 7 Wijziging en annulering

7.1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Studio Alkanna de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Studio Alkanna maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een dienst kenbaar aan klant.

7.2. Ontbinding van de overeenkomst tot een ontwerp dient schriftelijk plaats te vinden. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden, is Studio Alkanna in geen geval gehouden de aanbetaling te retourneren. Bij ontbinding van de overeenkomst is klant gehouden de tot dan toe uitgevoerde taken te vergoeden.


Artikel 8 Overmacht

8.1. In geval van overmacht is Studio Alkanna gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Studio Alkanna redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

8.2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Studio Alkanna jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, en er geen vervanging mogelijk is door Studio Alkanna, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten worden direct opeisbaar.


Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

9.1. Studio Alkanna is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

9.2. Studio Alkanna is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

9.3. Studio Alkanna is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende dienstverlening op locatie

9.4. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.

9.5. Studio Alkanna kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan Studio Alkanna worden geleverd.

9.6. In het geval dat Studio Alkanna een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Studio Alkanna aan klant in rekening is gebracht.

9.7. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Studio Alkanna geleverde diensten en goederen.


Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Studio Alkanna aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Studio Alkanna. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

10.2. Klant komt een publicatierecht toe na volledige betaling. Klant is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen.

10.3. Klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.

10.4. Elke handeling in strijd met het in lid 1, 2, of 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

10.5. Bij inbreuk komt Studio Alkanna een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

10.6. Naamsvermelding bij publicatie is enkel niet nodig wanneer hiertoe een aparte licentieovereenkomst wordt afgesloten.

10.7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Studio Alkanna toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.


Artikel 11 Bijzondere bepalingen

11.1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

11.2. Met de hand geschreven danwel gekalligrafeerd werk is handwerk, waardoor nooit ieder woord precies hetzelfde zal zijn. Studio Alkanna is niet aansprakelijk voor afwijkende resultaten.

11.3. Gekalligrafeerde of gehandletterde adressering op enveloppen kan resulteren in een zeer kleine kans dat deze niet bezorgd zullen worden. Dit komt voor risico van de klant.


Artikel 12 Levering

12.1. Studio Alkanna spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.

12.2. Ontwerpen worden aangeleverd met 1 tot 5 voorstellen, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vinden maximaal 3 revisierondes van ieder 1 week plaats. Aangepaste wensen van klant, of revisies die buiten de afgesproken rondes of rondetijd van 1 week vallen, kunnen een meerprijs opleveren. 

12.3. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Studio Alkanna is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

12.4. Verzending via brievenbuspost of brievenbuspakketje is op eigen risico van de klant. Studio Alkanna raadt nadrukkelijk aan om bestellingen van producten of drukwerk te laten verzenden via pakketpost welke verzekerd is. Alleen wanneer gekozen is voor verzending via een pakket met verzekering is Studio Alkanna aansprakelijk voor een goede levering.


Artikel 13 Herroeping

13.1. De klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de overeenkomst bij fysieke producten te ontbinden. Studio Alkanna heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.

13.2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.


Artikel 14 Verplichtingen klant en dienstverlener bij herroeping

14.1. De klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

14.2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.

14.3. Studio Alkanna stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.

14.4. Studio Alkanna vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.


Artikel 15 Uitoefening van het herroepingsrecht

15.1. De klant meldt schriftelijk via email en binnen de bedenktijd aan Studio Alkanna dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

15.2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.

15.3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant. 4. De kosten van het terugzenden van het product komt voor rekening van de klant.


Artikel 16 Klachten

16.1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en goederen binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Studio Alkanna. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.

16.2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al drie revisies hebben plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van Studio Alkanna.


Artikel 17 Geschilbeslechting

17.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Studio Alkanna is gevestigd.

17.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Studio Alkanna en betrokken derden 12 maanden.

 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Studio Alkanna.